Problēma izgaismojusies pēc tam, kad pie tiesībsarga vērsās iedzīvotājs, informējot par domes rīcību, nepagarinot dzīvojamo telpu īres līguma termiņu par pašvaldībai piederošu dzīvokli Jūrmalā. To persona saņēmusi pašvaldības palīdzības ietvaros kā bez vecāku gādības palicis bērns.

Nepareizas tiesību normas interpretācijas dēļ dome dzīvojamo telpu īres līgumā nebija iekļāvusi punktu, kas paredz, ka īres līgumu var pagarināt. Domes ieskatā, to liedz likums, turklāt bērni, kas palikuši bez vecāku gādības, nevarot paļauties uz mūžīgu atbalstu no pašvaldības puses, secinājis Tiesībsarga birojs.

"Bērnam bārenim ir tiesības pieteikties pašvaldības palīdzības saņemšanai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Savukārt pašvaldību pienākums ir meklēt ātrākos risinājumus palīdzības sniegšanai," uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsarga ieskatā, tiesību norma ir tulkojama tādējādi, ka tā paredz bērnam, kas palicis bez vecāku gādības, tiesības izmantot sociālās garantijas, proti, reģistrēties palīdzības saņemšanai līdz noteikta vecuma sasniegšanai nevis, kā konkrētajā gadījumā, paredz pašvaldības tiesības slēgt īres līgumu ar bērnu, kas palicis bez vecāku gādības, tikai līdz šīs personas 24 gadu vecuma sasniegšanai vai to, ka šai personu kategorijai pašvaldības palīdzība ir sniedzama uz krietni īsāku laika periodu.

Pārbaudes lietas ietvaros tiesībsargs konstatēja, ka tiesību normā ietvertais formulējums "tiesības uz pašvaldības nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu" dažādās pašvaldībās tiek tulkots atšķirīgi.
Aptaujājot vairākas pašvaldības par to praksi īres līgumu slēgšanā ar bērniem bāreņiem, Tiesībsarga birojs secināja, ka daļa pašvaldību īres līguma termiņu neierobežo ar bērna 24 gadu vecuma sasniegšanu.Turklāt, ja persona pilda līguma nosacījumus, ar viņu tiek pagarināts dzīvojamo telpu īres līgums.

"Diemžēl šis nav vienīgais gadījums, kad persona norādījusi – pirmie divi īres piedāvājumi izteikti tikai 23 gadu vecumā, no kuriem tā atteikusies. Savukārt trešo piedāvājumu akceptējusi neilgi pirms 24 gadu vecuma sasniegšanas. Vai to var uzskatīt par efektīvu pašvaldības palīdzības sniegšanu? Kur paliek cilvēks šajā situācijā," jautā tiesībsargs.

Viņaprāt, pašvaldība nav izpildījusi savu tiešo pienākumu – īpaši atbalstīt bez vecāku gādības palikušus jauniešus.