Sadales elektrotīkls ir valsts stratēģiskas nozīmes infrastruktūra, kuras darbības kvalitāte un jaudu pieejamība ir būtisks ilgtermiņa faktors, lai nodrošinātu tautsaimniecības izaugsmi un sabiedrībai būtu pieejami mūsdienīgi pakalpojumi. 2014. gadā uzņēmums izstrādāja elektrotīkla attīstības plānu un investīciju programmu turpmākajiem 10 gadiem, par prioritātēm izvirzot pakāpenisku elektrotīkla atjaunošanu un rekonstrukciju, uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanu un uz digitālajām tehnoloģijām balstīta elektrotīkla attīstību. Šie uzņēmuma attīstības virzieni un sasniedzamie rādītāji ir noteikti arī AS "Sadales tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģijā līdz 2022. gadam. Turklāt, lai identificētu uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošanas iespējas, pērn tika veikta AS "Sadales tīkls" salīdzinošā novērtēšana ar Eiropas sadales sistēmas operatoriem, kuras rezultāti iezīmēja iespējas uzlabot uzņēmuma aktīvu pārvaldību un darbības procesus.

Pēdējo desmit darbības gadu laikā AS "Sadales tīkls" ir izdevies samazināt elektrotīkla bojājumu skaitu par 54 % – no 50 tūkstošiem bojājumu 2007. gadā līdz 23 tūkstošiem bojājumu 2016. gadā, turklāt elektroapgāde elektrotīkla bojājumu gadījumos tiek atjaunota piecas reizes ātrāk. Uzņēmuma operatīvie dati liecina, ka arī šogad reģistrēto elektrotīkla bojājumu skaits samazināsies. Tas ir rezultāts rūpīgai uzņēmuma darbības un procesu analīzei, efektīvai investīciju ieguldīšanai, elektrolīniju trašu attīrīšanai no kokiem un krūmiem, kā arī liels ieguvums ir digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešana.

Būtisku ieguvumu klientiem, elektroenerģijas tirgotājam un AS "Sadales tīkls" sniedz viedie elektroenerģijas skaitītāji. Jau šogad viedo skaitītāju iespējas varēs izmantot 400 tūkstoši pieslēgumu īpašnieku un tie uzskaita 78 % no kopējās patērētās elektroenerģijas. Elektrotīkla digitalizācija ir viena no sadales sistēmas operatoru prioritātēm ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, tādēļ ik gadu palielinās gan viedo skaitītāju ražotāju skaits, gan to ražošanas apjoms. Konkurence starp ražotājiem ievērojami samazina šo skaitītāju cenu un sadales sistēmas operatora izmaksas, tos iegādājoties. Līdz ar cenu samazināšanos un ņemot vērā, ka arvien vairāk klientu izmanto šo skaitītāju iespējas un priekšrocības, AS "Sadales tīkls" ir pārskatījusi viedo skaitītāju ieviešanas plānu un izvirzījusi mērķi – ieviest tos klientiem visā Latvijā jau 2022. gadā. Ieviešot viedos skaitītājus, AS "Sadales tīkls" ir iespēja samazināt darbības izmaksas, kuras ir saistītas ar skaitītāju apkalpošanu un uzturēšanu. Līdz šim tika veikti vairāk nekā 1,4 milj. darba uzdevumu gadā, kuri saistīti ar skaitītāju pārbaudēm un rādījumu nolasīšanu, savukārt, viedo skaitītāju atslēgšanai/pieslēgšanai, skaitītāju rādījumu iegūšanai vairs nav nepieciešama fiziska ierašanās klientu objektā, to uzņēmuma darbinieki var veikt attālināti. Ņemot vērā to, ka AS "Sadales tīkls" apkalpo vairāk nekā 1,1 milj. skaitītāju, pieaugot uzstādīto viedo skaitītāju skaitam, būtiski samazinās AS "Sadales tīkls" personāla un transporta vajadzības, tādēļ uzņēmuma darbinieki jau savlaicīgi tika informēti, ka līdz ar šo skaitītāju ieviešanu uzņēmumam pakāpeniski būs jāsamazina skaitītāju apkalpošanai nepieciešamo darbinieku skaits, vienlaicīgi aicinot darbiniekus apgūt jaunas zināšanas un pārkvalificēties, kandidējot uz vakantajām amatu vietām citās uzņēmuma struktūrvienībās.

Lai nodrošinātu operatīvu informāciju par notikumiem elektrotīklā, kā arī spētu elektrotīklu vadīt attālināti, uzņēmumā ir ieviesta vienota Dispečervadības un ģeogrāfiskā informācijas sistēma, nodrošinot, ka visu valsts elektrotīklu var uzraudzīt kā vienotu veselumu. Elektrotīklā ir uzstādīti vairāk nekā 8 000 bojājumu vietas uzrādītāji un teju 7 000 attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri nodrošina iespēju elektrotīkla bojājumu gadījumos attālināti noteikt elektrotīkla bojājumu vietu, veikt elektrolīniju pārslēgumus un atjaunot klientiem elektroapgādi vēl pirms uzņēmuma operatīvā izbraukumu brigāde ir nokļuvusi notikuma vietā. Ieguvumi - klientiem samazinās elektroapgādes pārtraukumu ilgums, savukārt AS "Sadales tīkls" operatīvajam personālam nav fiziski jāmeklē bojājuma vieta, pārvietojoties gar garajām elektrolīnijām. Būtiski ietaupot laiku, darbinieki var nekavējoties uzsākt darbu pie bojājuma novēršanas. AS "Sadales tīkls" turpina izvērtēt efektīvākos digitālos risinājumus un tehnoloģijas. Tuvākajā nākotnē uzņēmums uzsāks vidējā sprieguma elektrotīklā ieviest sistēmu, kas automātiski noteiks elektrotīkla bojājuma vietu, nodalīs bojāto elektrolīnijas posmu un atjaunos elektroapgādi klientiem.

Ieviešot digitālās tehnoloģijas un risinājumus, arī uzņēmuma iekšējie procesi kļūst digitāli un automatizēti. Dažādu darba uzdevumu, pieprasījumu apstrāde tiek veikta, izmantojot IT sistēmas, kas ļauj samazināt gan resursus, gan paaugstināt personāla darbības operativitāti. Pilnveidojot klientu apkalpošanas procesus, klientu informēšana par plānotajiem un neplānotajiem elektroapgādes pārtraukumiem, elektroenerģijas skaitītāja nomaiņu un citām aktualitātēm šobrīd jau notiek automātiski, turklāt uzņēmums pilnveido klientu portālu www.e-st.lv, kas klientiem kalpo par mūsdienīgu un ērtu rīku saziņai ar AS "Sadales tīkls". Klienti tiek mudināti pēc iespējas aktīvāk izmantot attālinātās klientu apkalpošanas iespējas, tādejādi taupot gan laiku, gan resursus un iegūstot portālā visu nepieciešamo informāciju par sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem.

Lai uzturētu nepieciešamo darbinieku kvalifikāciju, attīstītu un pilnveidotu darbinieku zināšanas un prasmes, uzņēmumā regulāri tiek veikta darbinieku apmācība, kas nodrošina to, ka viss uzņēmuma operatīvais personāls ir spējīgs iesaistīties elektrotīkla bojājumu novēršanā, kad tas ir nepieciešams ārkārtas situācijās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta spriegumaktīvajiem darbiem - inovatīvai tehnoloģijai, ar kuru iespējams veikt zemsprieguma elektrotīkla remontu, neatslēdzot elektroapgādi klientam, tādējādi maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukumu ilgumu un skaitu. Turklāt jau šobrīd AS "Sadales tīkls" rīcībā ir vairāk nekā 700 speciālās tehnikas vienības, kas ļauj elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbu veikt daudz ātrāk un drošāk, neiesaistot papildu personālu. Šie faktori ļauj uzņēmumam paaugstināt savu darbības efektivitāti, optimizējot gan darbam nepieciešamos resursus, gan resursu ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Visā Latvijā paredzēts optimizēt darbinieku un specializētās tehnikas ģeogrāfiskās atrašanās vietu skaitu no 50 līdz 27, tādējādi paaugstinot darbības efektivitāti un nodrošinot, ka tāpat kā līdz šim uzņēmuma personāls spēs operatīvi nokļūt konkrētajā vietā, lai klientiem atjaunotu elektroapgādi vai veiktu elektrotīkla remontu un uzturēšanas darbus.

Darbības efektivitātes paaugstināšanas galvenais uzdevums ir, pilnveidojot uzņēmuma darbības procesus, uzlabot klientu elektroapgādes drošumu un klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt ilgtspējīgu elektrotīkla attīstību, kā arī nodrošināt efektīvu uzņēmuma darba plānošanu, izpildi un vadību. Turklāt būtisks ieguvums ir uzņēmuma finanšu rezultātu uzlabošana, kurus AS "Sadales tīkls" plāno un vērtē ilgtermiņā. Izmaksu samazināšanās būs viens no faktoriem, kas dos AS "Sadales tīkls" iespēju paaugstināt saimnieciskās darbības izmaksu efektivitāti, kas savukārt pozitīvi ietekmēs sadales sistēmas pakalpojumu tarifus ilgtermiņā. Kopumā darbības efektivitātes programma tiks īstenota līdz 2022.gadam, un šajā laika posmā ik gadu uzņēmuma darbībai nepieciešamais personāls saruks par vidēji 200 darbiniekiem. Pārmaiņu procesā darbinieki ir atvērti, izrāda interesi pilnveidot savas zināšanas un izaicināt sevi, kandidējot uz uzņēmumā esošajām vakantajām amatu vietām citās specialitātēs.