AS "Sadales tīkls" katru gadu tiekas ar visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, lai informētu par šajās administratīvajās teritorijās realizētajiem un nākamajos gados plānotajiem elektroapgādes infrastruktūras atjaunošanas un uzlabošanas projektiem, tādējādi aicinot pašvaldības un citu inženierkomunikāciju turētājus savlaicīgi plānot un saskaņot veicamos darbus konkrētajā vietā, efektīvāk izmantot administratīvos resursus, samazināt kopējās projektu izmaksas un izpildes laiku, vienlaicīgi veicinot pašvaldības attīstību un iedzīvotāju labklājību. Pagājušajā nedēļā uz tikšanos, kurā AS "Sadales tīkls" informēja par plānotajiem investīciju projektiem Rīgas pašvaldības teritorijā līdz 2020.gadam, bija uzaicināti gan Rīgas pašvaldības, gan uzņēmumu AS "Latvijas Gāze", AS "Rīgas Siltums", SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Rīgas satiksme", SIA "Rīgas ūdens", SIA "Lattelecom", VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" un VAS "Latvijas Dzelzceļš" pārstāvji, kuru inženierkomunikāciju tīkls šķērso pilsētas teritoriju.

Šogad septembrī un oktobrī tikšanās reizēs ar pašvaldībām tiek pārrunāti jautājumi par elektrotīkla attīstību, elektrotīklā ieviestajiem viedajiem elementiem, tehnoloģijām un to risinājumiem, kuru ieviešana nodrošina iespēju attālināti vadīt elektrotīklu, viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšanas gaitu un ieguvumiem, kā arī par iespējām uzlabot savstarpējo sadarbību, plānojot inženierkomunikāciju pārbūvi vai pašvaldību attīstības un vides uzlabošanas projektus. Lai samazinātu izdevumus par elektroenerģiju, ko nodrošina efektīva elektrotīkla pieslēgumu jaudu izmantošana, pašvaldības turpina vērtēt elektroenerģijas patēriņu savos objektos un to atbilstību pieslēgumu jaudām, kā arī meklē optimālu vietu jaunu pieslēgumu izbūvei, lai samazinātu pašvaldības izmaksas par sadales sistēmas pakalpojumiem vai atgūtu pieslēgumu izbūvē ieguldītos līdzekļus.

Viens no jaunumiem, ar ko tiek iepazīstināti pašvaldību pārstāvji, ir AS "Sadales tīkls" piedāvātais pieslēguma izbūves pilna servisa pakalpojums. Tā ir iespēja izbūvēt jaunu elektrotīkla pieslēgumu vienkāršotā kārtībā, vidēji trīs reizes samazinot pieslēguma izbūvei nepieciešamo laiku. Šāds vienkāršots elektrotīkla pieslēguma izbūves process iespējams gadījumos, kad pieslēguma izbūvei jāveic būvdarbi, bet būvprojekta izstrādes vietā pietiek tikai ar projekta tehniskās shēmas izstrādi. Svarīgi, lai veicamie būvdarbi norisinātos tikai uz pašvaldībai piederošas zemes – sarkano līniju robežās – un darbs nebūtu papildus jāsaskaņo ar apkārtējo zemes gabalu īpašniekiem. Šobrīd elektrotīkla pieslēgumu izbūve pēc šādas vienkāršotās kārtības jau tiek veikta Olaines, Baldones, Ķekavas, Babītes, Mārupes, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Tukuma novadā, un AS "Sadales tīkls" turpina pārrunas ar pašvaldību būvvaldēm, lai šāda pieslēgumu izbūves kārtība būtu iespējama visā valsts teritorijā.

Pašvaldībām novērtējot savstarpējās komunikācijas nozīmi, katru gadu pieaug to interese par elektrotīkla attīstību, AS "Sadales tīkls" plānotajiem investīciju projektiem un sniegtajiem pakalpojumiem pieaug. Regulāra informācijas apmaiņa palīdz pašvaldībām labāk izprast AS "Sadales tīkls" attīstības pamatvirzienus un galveno procesu norisi, savukārt AS "Sadales tīkls" no pašvaldībām saņem konstruktīvus ierosinājumus procesu un pakalpojumu pilnveidošanai uzņēmumā. Savlaicīgai informācijas apmaiņai ir rezultāts – visā Latvijā vienlaicīgi ar pašvaldības inženierkomunikāciju rekonstrukciju ir realizēti apjomīgi elektrotīkla atjaunošanas un uzlabošanas projekti un šādu projektu skaits ik gadu pieaug. Sadarbība starp AS "Sadales tīkls" un pašvaldībām, kas visprecīzāk zina savās administratīvajās teritorijās izvietotos objektus, infrastruktūru un attīstības plānus, ir saimnieciski pareiza un efektīva prakse, jo ieguvēji ir visi pašvaldību iedzīvotāji un uzņēmēji.