Revīzijas iestāde skaidro, ka kopš 2007.gada, kad stājās spēkā Elektroenerģijas nodokļa likums, Valsts ieņēmumu dienests (VID) nav spējis nodrošināt attiecīgā nodokļa iekasēšanu valsts budžetā pilnā apmērā, lai gan uz šo problēmu norādīts jau Saimnieciskā gada pārskata par 2014.gadu revīzijā.

Valsts kontrole atzīst, ka Finanšu ministrija sadarbībā ar VID līdz 2017.gada 15.maijam nav izstrādājusi metodiku, kas sekmētu pilnvērtīgu elektroenerģijas nodokļa administrēšanu.

"Sabiedrības kopējās interesēs ir, lai valsts budžets saņemtu visus tam pienākošos maksājumus, taču kontroles trūkuma rezultātā 2016.gadā 77% komersantu nav iesnieguši elektroenerģijas nodokļa deklarācijas, kā arī, pēc revidentu aplēsēm, valsts budžets nav saņēmis vismaz 300 000 eiro, kas nodokļa maksātājiem bija jāsamaksā par galalietotājiem piegādāto elektroenerģiju 324 000 megavatstundu apmērā," atzīmē Valsts kontrole.

Lai elektroenerģijas nodoklis tiktu pareizi un pilnā apmērā aprēķināts, Valsts kontrole iesaka VID, piemērojot gan preventīvos, gan uzraudzības pasākumus, kā arī atbilstošas sankcijas, nodrošināt elektroenerģijas nodokļa deklarāciju iesniegšanas disciplīnu, kā arī pilnvērtīgi veikt iesniegtajās deklarācijās uzrādīto datu ticamības novērtējumu.

Pērn elektroenerģijas nodoklis iekasēts 900 000 eiro apmērā, kas ir par miljonu eiro mazāk, nekā plānots, un par 700 000 eiro mazāk nekā gadu iepriekš.

Elektroenerģijas nodokļa maksātāji ir elektroenerģijas ražotāji, elektroenerģijas tirgotāji, sadales sistēmas operatori, publiskais tirgotājs, kas piegādā elektroenerģiju galapatērētājam un elektroenerģijas galalietotāji, ja ir noslēgts līgums par elektroenerģijas iegādi biržā, kā arī autonomie ražotāji, izņemot tos, kuri elektroenerģiju ražo un patērē pašu vajadzībām, ievērojot atbilstošus nosacījumus. Elektroenerģijas nodokli administrē VID.