Elektrodrošības noteikumi bērniem, jauniešiem, kā arī pieaugušajiem jāatgādina nepārtraukti, jo elektrotraumu gadījumi, kurus cilvēki gūst, neuzmanīgi lietojot sadzīves elektroierīces vai neapdomīgi rīkojoties elektroapgādes infrastruktūras tuvumā, tiek reģistrēti katru gadu. Pēc vasaras brīvdienām bērniem un jauniešiem vēlreiz jāatgādina par drošu un pareizu sadzīves elektroierīču lietošanu, kā arī par drošību, pavadot laiku ārpus mājām, elektroapgādes infrastruktūras tuvumā.

Vecākiem ir pienākums pārliecināties, ka mājās esošās sadzīves elektroierīces un to vadu izolācija nav bojāta, un parādīt saviem bērniem, kā sadzīves elektroierīces droši un pareizi darbināt, jo neuzmanīga rīcība ar elektroiekārtām var izraisīt gan bīstamu elektrotraumu, gan ugunsgrēku. Bērniem jāatgādina, ka, dodoties ārpus mājokļa, elektroierīces jāatvieno no elektriskās strāvas.

Tāpat bērniem un jauniešiem jāatgādina par drošību elektrotīkla tuvumā. Ir aizliegts iet aiz elektroapgādes infrastruktūras drošības nožogojumiem vai mēģināt iekļūt apakšstaciju teritorijās, kā arī piesardzība jāievēro ne tikai gaisvadu elektrolīniju tuvumā, bet arī pie transformatoru apakšstacijām un elektroapgādes sadalnēm, kas apdzīvotās vietās un pilsētvidē bieži vien nav pamanāmas. Lai gan uz visām šīm elektroietaisēm ir brīdinājuma zīmes par elektrības bīstamību – dzeltenas trīsstūrveida zīmes ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū - tomēr bērni un jaunieši mēdz aizmirst elektrodrošības noteikumus un mēģina atvērt elektroapgādes sadalņu un transformatoru apakšstaciju durvis un iekļūt tajās, piemēram, spēlējot paslēpes, izmantot sportiskām aktivitātēm, kā arī apzīmē un līdz ar to arī aizkrāso brīdinājuma zīmes, radot papildu risku, ka kāds cits šīs brīdinājuma zīmes nepamanīs un mēģinās sadalnes vai transformatora apakšstacijas durvis atvērt. Savukārt AS "Sadales tīkls", lai novērstu nelaimes gadījumu risku, pirms jaunā mācību gada sākuma apskatīja uzņēmumam piederošos transformatorus un elektroapgādes sadales, kuras atrodas izglītības iestāžu tuvumā, pārbaudot uz tām izvietotās drošības zīmes, nožogojumus un to durvis.

Tikpat svarīgi bērniem un jauniešiem atgādināt, kā rīkoties, ja tomēr nelaimes gadījums ir noticis. Svarīgi atcerēties, ka gadījumos, ja ir aizdegusies kāda no elektroierīcēm vai kāds ir guvis elektrotraumu, vispirms ir jāatslēdz mājokļa kopējais elektrības drošības slēdzis! AS "Sadales tīkls" aicina vecākus parādīt saviem bērniem, kur drošības slēdzis atrodas, kā tam operatīvi piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī tas var izglābt cilvēka dzīvību un pasargāt mājokli no ugunsgrēka. Bet par ikvienu bīstamu situāciju elektrotīkla tuvumā jāinformē AS "Sadales tīkls", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības vai glābšanas dienests, zvanot uz tālruni 112.

Bērnu un jauniešu izglītošana elektrodrošībā ir viena no AS "Sadales tīkls" korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm, kuras mērķis ir samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu, kas rodas, neapdomīgi lietojot elektroierīces vai neuzmanīgi rīkojoties elektrotīkla tuvumā, tādēļ jau no 2013. gada uzņēmums aktīvi izglīto bērnus un jauniešus elektrodrošībā un kopumā šajā laikā AS "Sadales tīkls" darbinieki ir apmeklējuši 640 skolas un bērnudārzus, ar spēlēm un uzdevumiem piedalījušies vairāk nekā 70 pasākumos, aktivitātēs, bērnu nometnēs, elektrodrošības jautājumos izglītojot vairāk nekā 100 tūkstošus bērnu un jauniešu. Līdz ar jaunā mācību gada sākumu AS "Sadales tīkls" darbinieki turpinās doties uz izglītības iestādēm un skaidrot bērniem un jauniešiem elektrodrošības noteikumus, bet vasaras brīvdienās uzņēmuma speciālisti organizēja elektrodrošības nodarbības nometnēs Daugavpils, Aizkraukles, Amatas un Madonas novadā.