AS "Sadales tīkls" darbs ir balstīts uz klientu vajadzību apmierināšanu, kas galvenokārt ir nepārtraukta un kvalitatīva elektroapgāde. Paveiktā darba efektivitāti apliecina starptautiskie elektroapgādes kvalitātes rādītāji – neplānoto elektroapgādes pārtraukumu skaits un ilgums vienam klientam gadā. Efektīvi investējot, savlaicīgi atjaunojot elektrotīklu un ieviešot digitālā elektrotīkla elementus, elektrotīkla bojājumu skaits ir samazināts par 54% - no 50 tūkst. 2007.gadā līdz 23 tūkst. bojājumiem 2016.gadā, turklāt elektroapgāde elektrotīkla bojājumu gadījumos tiek atjaunota 5 reizes ātrāk. Neplānoto elektroapgādes pārtraukumu ilgums vienam klientam ir samazināts no 709 minūtēm 2011.gadā uz 130 minūtēm 2016.gadā, savukārt neplānoto elektroapgādes pārtraukumu skaits samazinājies no 4,7 reizēm vienam klientam 2011.gadā uz 2,4 reizēm 2016.gadā.

Attīstoties elektroenerģijas tirgus procesiem un palielinoties konkurencei starp tirgotājiem, pakāpeniski pieaug arī klientu prasības attiecībā uz elektroapgādi un sadales sistēmas pakalpojumu kvalitāti. Turklāt sadales elektrotīkls ir stratēģiskas nozīmes infrastruktūras objekts, kura darbības kvalitāte un jaudu pieejamība ir būtisks ilgtermiņa faktors tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanai un mūsdienīgu pakalpojumu pieejamībai Latvijas sabiedrībai. Uzsākot patstāvīgu saimniecisko darbību 2007.gadā AS "Sadales tīkls" izvērtēja visa valsts elektrotīkla tehnisko stāvokli, nosakot prioritātes, kas bija nepieciešamas, lai elektrotīklu pakāpeniski atjaunotu un modernizētu, ņemot vērā, ka investīcijām pieejamais finansējuma apjoms ir ierobežots, bet aptuveni 50% no elektrotīkla vēl ir padomju laika mantojums, kas neatbilst ne mūsdienu klientu vajadzībām un prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas patēriņa apjomam.

AS "Sadales tīkls" pakāpeniski atjauno novecojušo elektrotīklu un mērķtiecīgi ievieš elektrotīklā digitālos elementus un risinājumus, lai paaugstinātu klientu apmierinātību ar elektroapgādes kvalitāti un tās pieejamību Latvijā. Elektrotīkla atjaunošanā un modernizēšanā AS "Sadales tīkls" ik gadu iegulda ap 80 milj. eiro, jo katru gadu pilnībā jāatjauno vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma, kas ir minimālais apjoms, tas ir reizi 50 gados, lai ilgtermiņā nodrošinātu klientiem drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi. Kopumā 10 gadu laikā ir atjaunotas un izbūvētas no jauna vairāk nekā 12 tūkst. km vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas un teju 5 000 transformatoru punkti. Īpaši svarīga ir savlaicīga 110/6-20kV (kilovoltu) apakšstaciju rekonstrukcija, jo tās nodrošina elektroapgādi vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, uzņēmumiem un valsts nozīmes objektiem, kā arī to rekonstrukcija dod iespēju pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotājus. Mērķtiecīgi tiek veikta maģistrālo vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām, kuras nodrošina elektroapgādi apdzīvotām vietām un pilsētām. No kabeļu elektrolīniju izbūves programmas uzsākšanas brīža 2011.gadā, jau vairāk nekā 900 km vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām.

Paralēli elektrotīkla atjaunošanai, rekonstrukcijai un modernizācijai ikdienā ir jāveic vairāk nekā 94 tūkst. km gara elektrotīkla uzturēšana un remontu darbi. Lai paaugstinātu elektrolīniju drošību, pēc 2010.gada nogalē piedzīvotās snieglauzes AS "Sadales tīkls" iniciēja Aizsargjoslu likuma izmaiņas, tika palielināts aizsargjoslu platumu mežos, līdz ar ko uzņēmumam regulāri jāattīra elektrolīniju trases no kokiem un krūmiem, bet aizsargjoslās jānozāģē elektrotīklu apdraudošie koki. No 2008.gada elektrolīniju trases ir attīrītas no kokiem un krūmiem vairāk nekā 32 tūkst. km garumā un turpmākos gados elektrolīniju trašu tīrīšanu ik gadu plānots veikt 5 500 km garumā.

Uzņēmumā ir ieviesta vienota Dispečervadības un ģeogrāfiskā informācijas sistēma, nodrošinot, ka visu valsts elektrotīklu var uzraudzīt kā vienotu veselumu. Elektrotīklā ir uzstādīti vairāk nekā 8 000 bojājumu vietas uzrādītāji un teju 7 000 attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri nodrošina iespēju elektrotīkla bojājumu gadījumos attālināti noteikt elektrotīkla bojājumu vietu, veikt elektrolīniju pārslēgumus un atjaunot klientiem elektroapgādi vēl pirms uzņēmuma operatīvā izbraukumu brigāde ir nokļuvusi notikuma vietā. Turklāt liels ieguvums digitālā elektrotīkla un elektroenerģijas tirgus attīstībā ir viedie elektroenerģijas skaitītāji, kuri jau šobrīd ir katram trešajam klientam un līdz 2023. gadam tos paredzēts ieviest klientiem visā Latvijā.

AS "Sadales tīkls" darbība vērsta uz ilgtspējīgu attīstību. Katra lēmuma un rīcības pamatā ir pārdomāta un atbildīga resursu pārvaldība un atbildība par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Elektroapgādes kvalitātes rādītāji atspoguļo iepriekšējos gados ieguldīto investīciju un darbības efektivitāti, tādēļ AS "Sadales tīkls" turpina mērķtiecīgu darbu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijā noteiktajām prioritātēm, kuras ir uz digitālajām tehnoloģijām balstīta viedā elektrotīkla attīstīšana, uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana un elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošana. Lai uzņēmuma darbs būtu efektīvs un elektroapgādes pārtraukumi pēc iespējas mazāk ietekmētu lietotājus, uzņēmumā nepārtraukti tiek pilnveidoti, pārskatīti un uzlaboti darba procesi, paaugstināta darbinieku profesionālā kompetence, veiktas personāla un kvalificēto būvdarbu veicēju apmācības. Uzņēmums izvērtē un pilnveido iekšējos procesus, sadarbojas ar valsts un pašvaldību organizācijām un meklē risinājumus, lai elektroapgādes pakalpojums klientam būtu pēc iespējas ērtāks un vienkāršāks.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta elektrotīkla pieslēguma izbūvei, jo tas ir pakalpojums, ar ko klients visbiežāk saskaras tikai vienu reizi, un, novērtējot iepriekšējos gados paveikto, elektrības pieejamību Latvijā atzinīgi novērtē Pasaules Banka ikgadējā "Doing Business" pētījumā. Pērn būtiski samazināts klienta finansējuma īpatsvars, veicot elektrotīkla pieslēguma izbūvi - ierīkojot pieslēgumu ar jaudu līdz 100 ampēriem, klientiem jāmaksā 50% no pieslēguma maksas un otru pusi sedz AS "Sadales tīkls", savukārt klientiem, kuriem nepieciešams elektrotīkla pieslēgums ar jaudu virs 100 ampēriem, efektīvi izmantojot pieprasīto pieslēguma jaudu, ir iespēja 5 gadu laikā atgūt visus pieslēguma ierīkošanā ieguldītos līdzekļus. Turklāt, iesniedzot bankas garantiju, uzņēmēji var atlikt pieslēguma ierīkošanas rēķina apmaksu uz 5 gadiem, kas ir būtisks faktors uzņēmējdarbības attīstībai. Klientu aktivitāte un jautājumi apliecina, ka klienti izprot efektīvas elektrotīkla jaudas izmantošanas nozīmi un rūpīgi izvērtē savos īpašumos faktiski nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu, ko ietekmē arī sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras izmaiņas, ieviešot fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Tas ir veids kā AS "Sadales tīkls" motivē klientus atbildīgi un rūpīgi izvērtēt savam īpašumam nepieciešamās jaudas apjomu un ilgtermiņā nodrošinās efektīvu elektrotīkla infrastruktūras izmantošanu un izbūvi.