Ik gadu AS "Sadales tīkls" saņem informāciju par elektrotraumām, kuras guvuši gan pieaugušie, gan bērni. Pēc uzņēmuma datiem pērn elektrotraumas guva 55 cilvēki, tostarp 14 bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, bet šā gada četros mēnešos ir reģistrēti 13 elektrotraumu gadījumi pieaugušajiem un 6 bērniem. Analizējot reģistrēto negadījumu cēloņus, AS "Sadales tīkls" secina, ka elektrotraumas visbiežāk izraisa neuzmanīga un neapdomīga rīcība ar sadzīves elektroierīcēm, kad tiek izmantotas savu laiku jau nokalpojušas elektroierīces vai tās tiek lietotas neatbilstoši instrukcijai.

AS "Sadales tīkls" rūpējas par elektroenerģijas piegādi saviem klientiem līdz noteiktajai elektroenerģijas piegādes robežai, savukārt pašu klientu atbildībā ir savu objektu iekšējo elektrotīklu apkalpošana un uzturēšana. Drošības riski pieaug, ja mājoklī tiek veikti remontdarbi, tāpēc, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību, uzņēmums aicina rūpīgi pārbaudīt mājsaimniecībās esošo elektroiekārtu stāvokli, pārliecināties, ka to lietošana ir droša.

Svarīgi atcerēties – ar elektrību saistītus darbus, tādus kā kontaktligzdu nomaiņu vai jaunu kontaktligzdu ierīkošanu, elektrības vadu ievilkšanu, pārvilkšanu un nomaiņu, apgaismojuma ķermeņu uzstādīšanu un pieslēgšanu bojātu elektroierīču remontu u.c. vienmēr uzticiet profesionālam elektriķim!

Vecākiem jāparāda bērniem un jauniešiem, kā elektroierīces pareizi un droši lietot. Jebkura neuzmanīga un neapdomīga rīcība ar elektroiekārtām var izraisīt bīstamu elektrotraumu un degšanu. Mācību gada noslēgumā AS "Sadales tīkls" aicina pārrunāt elektrodrošības pamatnoteikumus ar bērniem, brīdināt par elektrības bīstamību un neatstāt bērnus bez uzraudzības.

Drošība ikvienam jāievēro arī ārpus mājas. Elektroapgādes infrastruktūra ir ne tikai elektrolīniju balsti un vadi, bet arī transformatoru apakšstacijas un elektrosadales, kas apdzīvotās vietās un pilsētvidē bieži vien nav pamanāmas. Lai gan uz visām šīm elektroietaisēm ir brīdinājuma zīmes par elektrības bīstamību – dzeltenas trīsstūrveida zīmes ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū, tomēr bērni un jaunieši mēdz aizmirst elektrodrošības noteikumus.

Jaunieši nereti elektroietaises mēģina atvērt, iekļūt tajās, piemēram, spēlējot paslēpes, izmantot sportiskām aktivitātēm, kā arī apzīmē un līdz ar to arī aizkrāso brīdinājuma zīmes, radot papildu risku, ka kāds cits šīs brīdinājuma zīmes nepamanīs un mēģinās sadalnes vai transformatora apakšstacijas durvis atvērt. Pārbaudīt savas zināšanas par elektrodrošību ikviens jaunietis var mājas lapā arelektribuneriske.lv.

Īpaša piesardzība jāievēro, pavadot laiku dabā un organizējot brīvdabas pasākumus, kā arī veicot dārza u.c. saimnieciskos darbus. Aktivitātēm ārpus telpām jāizvēlas elektroiekārtas, kuras paredzētas lietošanai dabā, jārūpējas, lai elektroiekārtas un to vadi būtu izvietoti drošās un sausās vietās, jāpievērš uzmanība elektrības kontaktu tehniskajam stāvoklim un jāraugās, lai kontaktligzdas netiek pārslogotas.

Drošības noteikumi jāatceras arī veicot saimnieciskos darbus – pļaujot zāli vai griežot krūmus ar elektriskajiem darba rīkiem, kā arī strādājot ar tehniku elektroapgādes infrastruktūras tuvumā. Dārza darbus ar elektriskajiem darba rīkiem drīkst veikt tikai sausā laikā, bet elektrotīkla tuvumā nedrīkst strādāt ar tehniku, kuras augstums, mērot no zemes virsmas, pārsniedz 4,5 metrus.

AS "Sadales tīkls" aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un, konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā, lūdz nekavējoties ziņot, zvanot uz AS "Sadales tīkls" bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112.